Radiator article

 Radiator (เครื่องระบายความร้อนเครื่องยนต์)

ABSOLUTE Radiator ออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทย ซึ่งมีความจำเป็นมาก หลายครั้งเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากเครื่องขนาดเท่ากันเมื่อนำมาใช้ที่ประเทศไทยแล้วพบว่ามีขนาดเล็กเกินไป ส่งผลให้เครื่องยนต์ ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
Coil : Copper Tybe / Aluminium Fin
Frame : Steel  with Epoxy Coating
Fan : Max operating temp. 75 C; IP55
 
ABSOLUTE Radiator ผลิตในประเทศไทย หมดปัญหาในเรื่องอะไหล่และบริการ 
 
 

 
PRODUCTS

Brazed Plate Heat Exchanger
Gasket Plate Heat Exchanger
ORC Engine article
Heat Recovery article
Heat Pump article
Gas Dryer article
Chiller article
Absorption Chiller article