GAS DRYER/GAS DEHUMIDIFIER


เครื่องลดความชื้นไบโอแก๊ส (Gas Dryer / Dehumidifier)

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต Gas Dryer ขนาดตั้งแต่ 50-6,000 m3/Hr โดยออกแบบจากสภาพใช้งานจริงในประเทศไทย  ตามขนาดของ Gas Flow ติดตั้งได้ทั้งก่อน Blower และหลัง Blower เพื่อควบคุมความชื้นของ Bio Gas ให้ได้ตามที่ต้องการ เพื่อให้ได้ Bio Gas คุณภาพป้อนสู่ Generator หรือ Boiler


 


ข้อดีของ ABSOLUTE Gas Dryer


ผลงานบางส่วนของเรา

กว่า 10 ปีในงานลดความชื้นไบโอแก๊ส ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้งานตลอดมา


                                            

Visitors: 117,054