โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

LiBr Absorption Chiller
Capacity: 150 RT; Single effect type
Solar cooling application
Visitors: 103,390