โรงงาน กรไทย ราชบุรี

Absorption chiller ขนาด 20 RT ใช้สำหรัรบทำน้ำเย็นให้กับระบบปรับอากาศ
Source : Condensate
Visitors: 89,673