ห้างน้อมจิตต์ บางปะปิ

Absorption chiller ขนาด 60 RT ใช้น้ำเย็นกับระบบปรับอากาศ
Source : Solar collector
Visitors: 110,174